آسیب شناسی ها
53 بازدید
تاریخ ارائه : 9/17/2014 3:17:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

آسیب دیگر عرصه پژوهش موازی کاری است وهمین آسیب سبب زایش آسیبهای بعدی مانند سرقت می شود ؛ اگر موضوعات موازی درپایانامه ها وکتابها به خوبی رصد واز تکراتر جلوگیری شود نه تکرار ونه سرقتی انجام نمی پذیرد.

ادامه دارد