ادامه آسیب شناسی عرصه های پژوهش
59 بازدید
تاریخ ارائه : 9/17/2014 3:13:00 PM
موضوع: سایر

علاوه برسرقت آثار دیگران که به صور مختلف صورت می پذیرد که به نظر بزرگترین آسیب پژوهش است ؛سرقت اصل مقاله وعنوان ویاد داشتهای بدون استناد به منبع مورد استفاده وارجاع به منابع اثر مذبور که نویسنده زحمت کشیده برای یافتن متن جستجو وکاوش انجام دهد ؛