سرقت های علمی وانواع آن
48 بازدید
تاریخ ارائه : 3/20/2015 9:38:00 AM
موضوع: سایر

سخن از آسیب شناسی تحقیق وپژوهش در تاریخ معاصر بود - سرقت آثار دیگران به روشهای مختلف وزیرکانه :گاه گاهی

1- برخی از اساتید دانشگاه نام خود را کنار نام تهیه کننده مقاله وقبل از او که احیانا دانشجوی او ودر کلاس درسش حضور یافته می آورند !

حال از دو شق خارج نیست اگر خود دانشجو وصاحب مقاله خواست این از خود اوست یا لطف درحق استاد است (استادی که به لطف دانشجو محتاج باشد را چه ....)یا احساس نیاز از طرف خود او که خود را به فردی بچسباند وکسب تذکیر یا تانیثی یا هرچه کند ؛ شق دیگر این است که به دانشجو تحمیلل شود وازباب لاتزر وازره وزر اخری «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ »وادله دیگر عمل قبیح وشبیه کارهای استعمارگرانه ومحکوم به ...-

از این اساتید باید پرسید این چه اعمال نا پسندی است ؟ یا از مسولین آموزشی این چه قوانین خود سرانه است که اجازه داده شده دانشگاهها تصویب یا بدون تصویب اجرا کنند .

استعمارگر انگلیس وپیر وروباه دله از این کار ها می کند . استاد باید مهذب باشد . سرقت آثار ، آثار بد آموزی وباب شدن این عمل را دارد . اساتید محترم و...جمع کنید این قبایح را از فرهنگ وآداب پژوهش - سرقت پایان نامه را دانشجویان از شما یاد گرفتند.

سرقت اندیشه وعلم چیزی است که غربیها مد کردند .آیا درست است ؟

انتحال با سرقت چه تفاوتی دارد ؟