گسترش فرهنگ اسلام درایران-نقدی است برمقاله وسخنان اکبرگنجی (قرآن محمدی منتشر دراینترنت)
45 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه درمطبوعات واینترنت ماره 194 ص52ش
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گنجی دراین مقاله اصول مسلم اسلامی را برساخته تاریخی می داند.شبهات تاریخی :1- اسلام درایران که نویسنده به آن پاسخ مستدل ومستند داده وگفته های اورا نقدکرده2- دومین شبه تاریخی وکلامی مخدوش کردن عصمت ائمه است که آنرا برساخته شیعه امروزی دانسته ناقد مقاله با استنادات تاریخی وقرآنی آنرا رد کرده وپاسخ داده 3- شبه دیگر او درباره سند زیارت عاشورا ست که نویسنده آنرا با ارائه سندهای کهن پاسخ داده4- عید غدیر واعیاد دیگررا نیز برساخته عصر حاضر وشاهان دانسته .نویسنده (ناقد)این گفته هارا نیز با استناد به سیره نبوی که دراین روز خود اعلام جشن کردوسیره ائمه دیگر مثل امام رضامورد نقد ومردود دانسته .درشماره فوق بازتاب مقاله گنجی نقد شده