شرح حال آیه الله العظمی ملا قربانعلی زنجانی معروف به حجه الاسلام
42 بازدید
محل نشر: فصلنامه فرهنگ زنجان شماره
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حجه الاسلام ملا قربانعلی زنجانی از شاگردان شیخ انصاری ومعاصر آخوند خراسانی بوده که در دوره قاجار می زیست وی از علمای بی نظیر تاریخ شیعه ودارای کرامات است آیه الله بهجت به ایشان توجه خاصه وازایشان یاد می کرد وبه سیره وی درباره برخی از موضوعات استناد می نمود. آخوند زنجانی از طرفداران مشروطه ی مشروعه بود که درعصر قاجار با استعمارگران واستبداد مبارزه می کرد او درحوزه زنجان شاگردانی تربیت کرد مانند میرزا یونس اردبیلی که وقتی در درس آخوند خرا سانی اشکال کرد آخوند گفت کجا درس خوندی آنطرفها (آذربایجان)کسی نمی شناسم که اینقدر مهارت داشته باشد که بتواند چنین مسائلی را طرح کند میرزا یونس گفت: من درزنجان ودرمحضر ملا قربانعلی درس خوانده ام خراسانی با شنیدن نام آخوند به خودآمد وگفت :اورا می شناسم واز فضلش آگاهم پس ازآن میرزا یونس از نزدیکان آخوند بود ودرقضیه مشروطه که به اعدام علما از جمله شیخ نوری اقدام کردند نام ملا قربانعلی نیز در عداد اعدامین بود که میرزا یونس اردبیلی از اعدام او جلوگیری کرد ملا قربانعلی را به کاظمین تبعد کردند ودرآنجا غریبانه به شهادت رسید .او از جمله نوادری بود که گمنام زیسته با اینکه پس از شیخ انصاری تنها فرد لایق مرجعیت بود اما نجف را با شهرت ترک گفته ودر وطن خود حوزه زنجان مقیم شد .بزگان زیادی تربیت کرد از جمله : میرزا محمود امام جمعه زنجان پدر آیه ا...عزالدین مقیم مشهد.ومیرزا باقز زنجانی استاد آقای وحید خراسانی ومراجع دیگر وشیخ عبدالکریم امام زنجانی (ابن سینای زمان)...