آیاگسترش اسلام به جنگ وشمشیر بود؟
47 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشی صباح شماره 15و16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با طرح این شبه که ازدیرباز توسط مستشرقان و...درباره دین اسلام وسیره پیامبراکرم (ص)مطرح بوده که دراین مقاله به این شبه پاسخ داده شد .واثباگردیده که دین اسلام هرگز به شمشیر وبه زور به انسانها تحمیل نگشته واساسا دین چنین ماهیتی ندارد وخداوند این شیوه را نمی پسندد وپیامبرنیز هرگز درهیچ شرایط به جز دفاع ازکیان اسلام ومسلمانان دست به شمیر نبرده. ووظیفه رسالت غیر ازاین است تزکیه وتعلیم وتربیت اولین رسالت پیامبران بوده«یعلمهم ویزکیهم...»