رابطه پنهان و آشكار آمريكا با بهائيان و تأثير آن در ايران
36 بازدید
محل نشر: ماهنامه «شفافيت» نشريه تخصصي حمايت از قربانيان فرقه‌گرائي در ايران شماره 14، آذر
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بر اساس گزارش‌هاي رسمي، بهائيان از سال 1318 ه.ق فعاليت خود را در ايالت شيكاگو آغاز كردند. بهائيان آمريكا كه تحت حمايت دولت آمريكا بودند، به دستور ميرزا حسينعلي در امر وقف املاك و بناهاي خود به نام بهائيت تلاش فراواني داشتند و هدايايي را جهت تشويق مردم و جذب آنان به بهائيت و گسترش بهائيت، وقف كرده و در اختيار رهبران بهائي قرار مي‌دادند. شناسايي و ثبت املاك بهائيت ابتدا از آمريكا آغاز شد؛ در به رسميت شناختن موقوفات بهائيان نيز آمريكا پيشقدم شد. بدين ترتيب آمريكا در تأمين نيازهاي مالي اين فرقه پيشدستي كرد. بر همين اساس، بهائيان آمريكا موفق شدند در مدت كوتاهي عوارض و ماليات‌هاي موقوفات بهائيان را لغو كرده و حتي تسهيلات و مساعدت‌هاي عمده‌اي در اختيار آنان بگذارند تا صرفاً به امور بهائيت رسيدگي و در نشر آن در قاره آمريكا ياري و مساعدت كرده باشند. قبول و شناسايي اوقاف بهائيان و موقوفات آنان در اسناد و اوراق رسمي سال‌هاي 1928 تا 1942 به تصويب ايالات متحده رسيد و مقرر شد به موجب موافقت‌نامه و قرارهايي كه در سال‌هاي فوق به تصويب فرمانداران محلي ايالت رسيد، موقوفات بهائيان متعلق به «محفل مركزي بهائيان آمريكا» و يا به نام‌هاي ديگر مثل «رفقاي جامعه بهائيت» ثبت شود.
آدرس اینترنتی