تغذیه وبهداشت درسبک زندگی رضوی
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش علمی پژوهشی امام رضا
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تغذیه وبهداشت درسبک زندگی رضوی (علیه السلام): امیرعلی حسنلو ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ مقدمه: تغذیه درسیره ونگره ی پیشوایان ما ازاهتمام ویژه وفوق العاده ای برخوردار است ؛ ازآنرو که تغذیه تاثیراساسی درشکل گیری شخصیت وروان وهویت آدمی دارد؛بنیان انسان قبل ازپیدایش وجودی وابسته به امر تغذیه وبهداشت غذائی است ؛ اگروجوداولیه ی آدمی ازتغذیه درست وبه اصطلاح شرعی حلال شکل گرفته باشد،بسیاری از مسائل دیگر که پس ازمراحل جنینی درپیش روی اوست قابل کنترل واصلاح خواهد بود وقتی اعضای بدن ازتغذیه حرام پیدا وپرورده شد استعداد رسیدن به مراتب معنوی وانس با خدا واولیا دراو نخواهد بود؛چون پرتو نورعالم بالا به دلی تابد که دودهای سیاه وتیره ی غذای حرام اورا تاریک نکرده باشد؛ رهبران دینی آغاز تربیت دینی وتربیت اصولی را ازاین مرحله می دانند وبه اهمیت مسئله تغذیه درشکل گیری بنیان آدمی وکارساز بودن آن درسعادت وموفقیت او اشاره وبه دقت دراین مرحله وانتخاب درست براساس موازین شرعی تاکید کرده اند ؛آنان با بیان اصولی مهم ازتاثیر تغذیه در نهاد وسرشت وفطرت انسان سخن گفته ورهنمودهای ذی قیمتی برای سهولت کار وراهیابی آسان به سعادت وخوش بختی ارائه داده اند؛بی تردید هدایت انسان وحرکت او درمسیر حق می تواند ازتغذیه موثر باشد. اصل مقاله در مجموعه مقالات همابش علمی پژوهشی رضوی چاپ دانشگاه زنجان