بهداشت فردی درسیره نبوی
39 بازدید
محل نشر: فصلنامه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رعایت بهداشت فردی واجتماعی در زندگی به شیوه ی اسلامی مطلوب وبسیار مورد توجه است ،آموزه های فقهی درباب طهارت وپاکیزگی به تمدن اسلامی چهره ای زیبا بخشیده که برگرفته از فقه است ؛ آموزه های اسلامی بویژه متون فقهی با محوریت بهداشت آغاز به بحث نموده واهمیتی که به پاکیزگی داده اند در هیچ شریعت واندیشه ای چنین سابقه ی علمی وجود ندارد که توجه عمیقی به بهداشت داشته باشد ؛ این رویگرد از جمله ویژ گی ها وامتیازات دین اسلام وفقه شیعه است؛ روایات فقهی وغیر فقهی که در زمینه ی بهداشت وتاسیس زندگی با محوریت بهداشت وجود دارد در هیچ مکتبی سابقه ندارد ؛فقه شیعه که برگرفته از روایات ناب اهل بیت پیامبراسلام(ص) وسیره ی نبی مکرم اسلام(ص)است در آموزه های بهداشتی دستورات درخشانیوجود دارد که عمل به آنها می تواند در اصلاح سبک زندگی به سویی که سلامت جسمی وروحی وتعالی معنوی کار ساز باشد ، سبک زندگی پیامبر(ص) از تمام ابعاد بایدبرای مسلمانان الگو باشد ؛ اهمیتی که بهداشت دراسلام دارد، پیامبر اکرم(ص) این اهمیت را با سیره ی خود نشان داد واز جامعه ی جاهلی که بهداشت جایگاهی درزندگی آنان نداشت جامعه ی ساخت که مردانی از آن برخاستند که تمدن ساز شدند؛ درسیره ی نبوی اهتمام جدی در تمام امورزندگی بویژه به بهداشت توجه وافی وجود دارد؛ پیامب (ص) باین شیوه سبک زندگی جدیدی تاسیس کرده است؛ دراین راستا حضرت از مردم با تاکید وسفارش درخواست رعایت بهداشت را کرده وآنرا بعنوان نماد مسلمانی وجزئی از ایمان به خداوند ودردرون معرفت الهی جای داده، درسیره نبوی توجه به بهداشت درمسائلی مانند تغذیه وپوشش ومحیط زندگی، بعنوان برنامه ی مستمر زندگی مورد توجه است وبعنوان یکی از راههای ترقی معنوی انسان مطرح است درمقاله ی حاضرعلاوه بر توجه به رویکرد قرآن به بهداشت ، نمونه هایی از رفتار وسیره ی نبوی در رعایت بهداشت در سبک زندگی اسلامی از جمله درتغذیه ولباس وآراستگی ظاهری وتوجه به سلامتی جسمی تبیین شده است.