اصلاح سبک زندگی به روش اهل بیت (ع) قسمت دوم
45 بازدید
محل نشر: 5/7/91 امیرعلی حسنلو – بخشی از مقاله ارائه شده در جشنواره ی امام رضا(ع) با عنوان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خداوند متعال به پیامبر(ص) دستور می دهد جهت تغییر سبک زندگی پیرامون خود بهترین روش در کنار مواعظ و دستورات عملگرایی است؛ اصلاح خانواده وعملگرایی در خانواده روش مهم در اصلاح سبک زندگی است ؛ دراین راستا خداوند به پیامبر(ص) می فرماید دستور حجاب از پیرامون و خودت خودت شروع کن « یا ایها النبی قل لازواجک و نباتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلاببیهن » ـ ای پیامبر تغییر در سبک پوشش را از زنان و دختران خود و زنان در مرحله دوم از زنان مومنان شروع کن ، این بهترین روش است برای حفظ شان و جایگاه زنان مومن و بهترین سبک برای عفاف است. در راستای حفظ خانواده از فرهنگ بیگانه آیه کریمه می فرماید : «یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا » ـ ای مومنان ابتدا خود و خانواده های تان را از آتش جهنم نگهدارید. دستور دیگری که خداوند در این راستا به پیامبر فرمود: «و امر اهلک بالصلواة و اصطبر علیها ـ خا....سبک زندگی خود خانواده را تغییر دهند . .. ماست از دلها بیرون شده و قساوت و اخلاق غیر دینی جایگزین خواهد شد، سر اینکه قرآن و اهل بیت در تغییر سبک زندگی از خانواده شروع کرد و امیرمومنان در حاکمیت خود از حکمران وحاکم شروع کرد این است که محور وبستر رشد وترقی وصلاح هر جامعه دو چیز است : 1ـ خانواده 2ـ حاکمیت ؛ راه کار دوم نجات از سبک زندگی غرب : اثر گذار ترین راه کار اصلاح سبک زندگی ورسیدن به اقتصاد مقاومتی اصلاح نخبگان جامعه وساده زیستی آنان است ؛ جمله معروف «الناس علی دین ملوکهم» به خوبی بیانگر این مسئله است که مردمان تابع رفتار حاکمان ونخبگان وسر شناسان جامعه هستند ؛هرگاه سران جامعه وخواص به سوی صلاح وفلاح حرکت کرده واز ثروت اندوزی پرهیز کنند ، امنیت وآرامش به اقتصاد روی آورده وامنیت روحی ایجاد می شود ؛ هرگاه حاکمان وخواص جامعه به سوی انباشت ثروت با انگیزه ی سود محوری نا مشروع میل کنند امنیت اقتصادی مخدوش می شود .... ازاینروی اصلاح سبک زندگی باید با دومحور شروع شود ؛ اول حاکمیت : اصلاح رفتار نخبگان وحاکمان جامعه وقتی حاکم جامعه بی محابا هرکاری انجام داد ووعده داد عمل نکرد ؛ ..