کودتای 28مردادوپیامدهای آن
38 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی صباح- حوزه نت
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صنعت نفت ایران، در اوج مناقشات سیاسی داخلی، در 29 اسفند 1329 ملی اعلام شد. با ملی شدن صنعت نفت، امپراتوری بریتانیا که بزرگ ترین پایگاه و منبع نفت خود را از دست داده بود، با تمام قدرت در پی به دست آوردن موقعیت از دست رفته بود. تحریک، تهدید و توطئه، نتیجه ای مطلوب نداشت. امپریالیسم آمریکا نیز که مشتاق به دست آوردن سهم و موقعیتی در نفت ایران بود، بی نصیب مانده بود. ازاین رو دو قدرت استعماری، ناگزیر دست در دست همدیگر نهادند و با همدستی و یاری طبقه حاکم بر ایران و در رأس آن دربار پهلوی، کودتای 28 مرداد را اجرا کردند. آنها با این کودتا توانستند محمدرضا شاه را دوباره بر اریکه سلطنت بنشانند و به دست او، ملت بیدارشده ایران را بار دیگر به زنجیر کشند. در این نوشتار، برآنیم با اشاره ای کلی به کودتای 28 مرداد، و بیان دخالت های دو استعمارگر بزرگ، یعنی امریکا و انگلیس در این ماجرا، عبرت هایی را که باید از این ماجرای تلخ گرفت یادآوری کنیم. چگونگی کودتا