علل عقب ماندگی جوامع اسلامی قسمت دوم
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی صباح شماره 15-16- حوزه نت
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخی براساس برداشت سوء از دین مبین اسلام، مسائلی چون اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر اعتقاد به آخرت و تحقیر زندگی دنیایی، شفاعت، تقیه و انتظار فرج را از عوامل انحطاط و عقبماندگی جوامع اسلامی دانستهاند. برخی از مستشرقین غرضورز مسیحی و روشنفکران غربگرای جهان اسلام معتقدند که تعالیم اسلامی و اعتقاد به آن موجب عقبماندگی جهان اسلام و کشورهای اسلامی شده است; از جمله عقیده به قضا و قدر الهی; بدین معنا که، سرنوشت انسان از قبل تعیین شده است و هیچ تلاشی از انسان به نتیجهای نمیرسد و آدمی در این دنیا هیچکاره است و اعتقاداتی از این نوع که انسان براساس آنها از تحرک و فعالیت علمی و عملی بازمیایستد و از تکاپو در راه پیشرفت و تعالی و تولید در میماند و فراگیر شدن این اندیشه در جهان اسلام، مسلمانان را در مساجد به عبادت و نماز و کسب عمل صالح مشغول داشت. این برداشت از اسلام، یا در اثر غرضورزی و یک نوع مبارزه با اسلام و مسلمانان است و یا اینکه، نظریهپردازان آن دچار کجفهمی شده و دربارهی مفاهیم اسلامی گرفتار تفاسیر یکجانبهگرایانه شدهاند و از این اصل غافلاند که اسلام و قرآن تعریفی دیگر و فراتر از فهم آنها دربارهی انسان دارد. اسلام انسان را موجودی دارای عقل و تفکر و اختیار میداند قرآن در آیات متعددی این حقیقت را بیان میکند; مانند: (لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ...)،[1] (إِنَّا هَدَیْنَـهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا)[2] و (وَأَن لَّیْسَ لِلاِْنسَـنِ إِلاَّ مَا سَعَی)(وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَی)[3] و (إِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّی)[4] و بسیاری از آیات