امام سجاد در اداره بحران
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحران بوجود آمده پس از شهادت امام حسین برای اهل بیت سنگین ترین بحران اجتماعی روحی خانوادگی سیاسی فرهنگی واقتصادی برای خاندان پیامبر بود . امام سجاد با درایت ومدیریت این بحران را مدیریت کرد واهل بیت ومکتب را از بحران عبور داد مدیریت بی بدیل ومدیریت امام معصوم بود چنان مدیریتی امام سجاد دراداره بحرانها داشت که فردی چون مروان دشمن اهل بیت در چنین بحرانی به امام پناه آورد وخانواده اش را به امام سپردو..