مصاحبه با خبرگزاری شبستان
40 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : خبرنگار
محل مصاحبه : منزل
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سایت شبستان- شیعه نیوز
تعداد شرکت کننده : 0