خلع قدرت روحانیت پس از پیروزی، مشروطه را به انحراف کشاند
41 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0